ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της << ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.>> ( Αρ.ΜΑΕ   62475/02/Β/07/14) και Αριθμό ΓΕΜΗ 21826250000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας << ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.>>, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64381/06/Β/07/11 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21826250000 σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση στις  7/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ..μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Ρέθυμνο, επί της οδού  Λεωφ. Κουντουριώτη, αριθμός 129, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 5ης εταιρικής χρήσης 01/07/2012-

30/06/2013 και την μετά των επ’αυτού  εκθέσεων του Δ.Σ..

  1. Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα

πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης  01/07/2012- 30/06/2013.

  1.  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της.
  2. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την 6η εταιρική χρήση 1/07/2013 έως 30/06/2014,
  3.  Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.
  4. Έγκριση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΚΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» της 26/5/2008, λόγω μη χορήγησης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού άδεια απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 2727/1999, άρθρο 69Απαρ.1.
  5. Έγκριση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΚΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» της 24/8/2011, λόγω μη χορήγησης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού άδεια απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 2727/1999, άρθρο 69Απαρ.1.
  6. Έγκριση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΚΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» της 28/4/2014, λόγω μη χορήγησης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού άδεια απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τον Ν. 2727/1999, άρθρο 69Απαρ.1.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας  τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

 

Ρέθυμνο, 06/10/2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ηρακλής Μανουκαράκης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Leave a Reply

ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΟΥ